OUDEHASKE - Op 1 september ploegde een vloot van 8 roeiboten door de bagger en planten van het Nannewiid. De Watersafari georganiseerd door Stichting Nannewiid e.o. kende een gemêleerd gezelschap van groot aantal raadsleden van de FryskeMarren, medewerkers en bestuurders van Wetterskip, Staatbosbeheer, Gemeente, Provincie, Dorpsbelang en Sportvisserij Fryslân. Het doel: het integrale gebiedsplan Nannewiid en de kansen en knelpunten van het meer en omgeving tastbaar en zichtbaar in beeld brengen.


Alle facetten van dit bijzondere meertje kwamen prachtig naar voren in de geslaagde Watersafari. Het was een ploegtocht door bagger en waterplantvelden; van de start in het Noorden via de steiger aan de westzijde naar de Badweg aan de oostzijde. Halverwege de route gaf Jan Ykema, voorzitter van de Stichting Nannewiid, een toelichting op de stand van zaken en kregen de noeste roeiers een beerenburg als opsteker in deze ‘barre’ tocht. De toelichting werd opgeluisterd door een voorblij vliegende ijsvogel, terwijl ook nog een visarend rondcirkelde boven de bossage bij de Badweg. Wie ontbraken op deze mooie zomeravond op het meer waren de waterrecreanten. Met een diepte van soms enkele centimeters of eilanden van wier is het Nannewiid onbevaarbaar geworden. Zoals een van de deelnemers omschreef: “fanôf it wetter is it noch dúdliker hoe grut it probleem fan de wetterplanten en slib is “.

De deelnemers waren het unaniem eens: dit is een bjusterbaarlik plakje. Het is juist ook de missie van de Stichting Nannewiid om deze bijzondere mooie plek te behouden en versterken voor recreanten en natuurliefhebbers. Niets doen is geen optie.

De Stichting Nannewiid heeft in brede samenwerking met stakeholders en belanghebbenden in 2021 het integraal gebiedsplan Nannewiid ontwikkeld. Eén belangrijk onderdeel dit plan is het baggeren van de plas zodat waterrecreatie weer beter mogelijk wordt. Op dit moment hebben Wetterskip en Provincie een subsidieaanvraag ingediend in Brussel om te baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren. in het kielzog hiervan verbetert tevens de recreatieve kwaliteit. Medio december volgt uitslag van deze aanvraag.

De ambitie van de Stichting gaat echter verder dan eenmalig baggeren. Deze ambitie is verwoord is in het Gebiedsplan Nannewiid en Omstreken. Het gebiedsplan is tot stand gekomen in een intensief co-creatie proces met de gemeente de Fryske Marren, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân en de Mienskip. Om die reden is het ook niet het plan van de stichting maar van de mienskip en is het aangemerkt als een groot maatschappelijk initiatief. Het integrale gebiedsplan is te downloaden via www.nannewiid.org

Het baggeren is een goede eerste stap. Nu is het zaak om een solide beheerplan en aanvullende versterkende maatregelen voor natuur en recreatie te creëren en te implementeren. Samenwerking, betrokkenheid en inzet van de gemeente is daarbij essentieel. Daarvoor is in het voorjaar al een verzoek tot uitwerking van samenwerking en ondersteuning bij de gemeente ingediend. Om de nieuwe raadsleden goed te informeren en inspireren was deze Watersafari georganiseerd. De ultieme doelstelling is om de huidige problematiek aan te pakken, kansen om de natuur en recreatiewaarden op te waarderen zodat de huidige maar ook toekomstige generatie kan genieten van dit bjusterbaarlik plakje.