FRIESLAND - Op 10 maart 2020 sloeg het coronavirus voor de eerste keer toe in Fryslân. Nu meer dan een jaar later is er veel gebeurd, maar het Covid-19 virus houdt ons nog steeds in haar greep. Provincie Fryslân stelt daarom een tweede herstelpakket Lok op 1: No en Moarn op.


Het pakket wordt op 21 april 2021 door de Provinciale Staten besproken. Daarna wordt de definitieve versie van het herstelpakket openbaar gemaakt.

Het tweede herstelpakket Lok op 1: No en Moarn
Gedeputeerde Sander de Rouwe: “We komen met regelingen voor nu en voor de toekomst, het pakket bedraagt 10 miljoen euro en is wederom een breed pakket: voor ons MKB, de gastvrijheidseconomie, cultuur en leefbaarheid. Aanvullend op dit pakket willen we Europese middelen inzetten. Het pakket is, passend bij onze rol als provincie, een pakket dat zich richt op perspectief voor de toekomst.”

Bij het No-onderdeel krijgt de Friese ondernemer de kansen om individueel perspectief te vergroten. Denk hierbij aan de regelingen voor de stagesubsidie, waarbij bedrijven een bedrag krijgen voor het begeleiden van stagiaires. Nu specifiek voor daar waar tekorten zijn of op sectorniveau, opleidingsniveau of op belangrijke onderwerpen.

Voor steun aan de gastvrijheidssector worden middelbare scholen gestimuleerd om werkweken in eigen provincie te houden. Maar denk ook aan subsidie voor kleine culturele initiatieven om cultuurmakers te ondersteunen en een ticketregeling om het maken en programmeren van voorstellingen mogelijk te maken en extra activiteiten voor kwetsbare groepen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te stimuleren.

In het Moarn-onderdeel gaat het voornamelijk om structuurversterking, die gerealiseerd wordt door gezamenlijke challenges te organiseren en zo een innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en perspectief voor de toekomst te vinden. Zo worden belangrijke vragen aangepakt en komt Fryslân sterker uit de crisis. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, door in te spelen op een betere combinatie van digitale en fysieke inzet. Door het MKB te stimuleren innovaties voor de circulaire economie of brede welvaart te bedenken, door structuurversterkende oplossingen voor cultuur en door toeristisch ondernemers begeleiding te geven om slagkracht te vergroten.

Vervolg op het eerste pakket

In 2020 kwam de provincie al met een herstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Dat pakket van 5 miljoen euro was als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie waren de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen waarin ook aandacht was voor gastvrijheid, cultuur en leefbaarheid, zorg en onderwijs. Na afloop van het eerste pakket werd een onderzoek uitgevoerd naar de eerste resultaten en naar de gewenste inzet voor het tweede pakket. Hieruit is gebleken dat men bij een tweede pakket vooral wil inzetten op structuurverbetering, innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Ook speelt de bestaande samenwerking tussen maatschappelijke partners, overheden, onderwijs en ondernemers een belangrijke rol.