LEEUWARDEN - In 2050 wil Fryslân onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit betekent een overgang naar duurzame energie, die de leefomgeving zichtbaar zal veranderen. Tijdens deze transitie moet zorgvuldig worden omgegaan met de belangen van Friese inwoners, natuur en cultuurlandschap. Voor een goede inpassing van grootschalige zonne-energie op land heeft de Friese Milieu Federatie (FMF) daarom de ZonneWIJzer ontwikkeld. De ZonneWIJzer is een handreiking voor gemeenten en ontwikkelaars bij het ontwikkelen van zonneweides en kan worden gebruikt als input voor de Regionale Energie Strategie (RES). De eerste ZonneWIJzer is vandaag in ontvangst genomen door gedeputeerde Sietske Poepjes.


Fryslân fossielvrij
De Provincie Fryslân wil in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarvoor zet ze onder andere in op zonne-energie. De inzet van de FMF is er op gericht om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op daken. Daarnaast is grootschalige opwek door middel van zonneparken niet altijd onontkoombaar. Hierbij is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van bewoners en hun leefomgeving, de natuur en het Friese cultuurlandschap. Hans van der Werf, directeur FMF: “Op het moment dat er geen andere optie is dan het plaatsen van zonnepanelen in het landelijk gebied, streven we er naar dat er meerwaarde is voor natuur, landschap en omwonenden.’’

Acht principes
De ZonneWIJzer van de FMF hanteert acht principes. Het eerste en leidende principe is dat het Friese landschap centraal staat bij de ontwikkeling van zonneparken. Daarnaast is het belangrijk dat de zonneparken bijdragen aan de biodiversiteit en een multifunctioneel karakter hebben. Het karakter van nieuwe zonneparken in Fryslân dient bovendien tijdelijk van aard te zijn en het park moet geen afval opleveren wanneer het wordt vervangen of weggehaald.

Gedeputeerde Sietske Poepjes nam vandaag de eerste ZonneWIJzer in ontvangst. Poepjes: “Momenteel werken we in Fryslân aan een gezamenlijke Regionale Energie Strategie. Deze moet over enkele maanden klaar zijn. Wij vinden het net als de FMF erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt om gegaan met het plaatsen van zonnepanelen en dat de Mienskip daar van begin af aan bij betrokken moet worden.”

Lokaal eigendom
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. In de ZonneWIJzer wordt deze afspraak onderstreept. Zonneparken die voor tenminste 50% eigendom zijn van een lokale coöperatie of vereniging leveren lokale opbrengsten op. Deze opbrengsten kunnen vervolgens worden geïnvesteerd in de lokale economie, projecten van de mienskip en herstel van biodiversiteit en landschap.

Win-win
Een zorgvuldige en doordachte overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen biedt Fryslân dus vele kansen. Als zonne-energie goed wordt ingepast in het landschap levert dit een plus op voor de Friese inwoner, natuur en cultuurlandschap. De ZonneWIJzer is te downloaden op de site van de FMF: www.fmf.frl.