DE FRYSKE MARREN - Gemeente De Fryske Marren wil onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie. Om dit te realiseren moeten we gebruik maken van energie uit zon en wind. Met alleen zonnepanelen op daken halen we deze doelstelling niet, er zal dus gezocht moeten worden naar geschikte locaties voor sinnefjilden. Om zonnevelden goed in te passen in onze gemeente, hebben we voor initiatiefnemers regels en voorwaarden opgenomen in een vernieuwd beleidskader Sinnefjilden. Dit beleid legt het college nu voor aan de gemeenteraad om het inspraakrijp te verklaren.


Zon op dak niet voldoende

Het college ziet onverminderd het belang van zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfspanden. Ongeveer 20% van alle benodigde energie voor huishoudens en ondernemers is op die manier op te wekken. Voor de overige opgave moet gebruik gemaakt worden van andere bronnen, waarvan op dit moment windenergie en zonneparken het meest rendabel zijn.

Hoofdlijnen van het beleidskader
In het beleidskader staan afspraken over hoe omwonenden invloed kunnen hebben op het realiseren van een plan voor de aanleg van een zonneveld, en hoe ze hier in mee kunnen doen, bijvoorbeeld financiëel. Daarnaast wordt beschreven hoe een zonneveld moet passen in zijn omgeving, maar ook dat er rekening gehouden moet worden met het transport van stroom door het stroomnet van Liander. Tot slot moeten parken na afloop van de vergunningsperiode van 30 jaar weer opgeruimd worden.

Het concept beleidskader kunt u downloaden aan het eind van deze pagina.

Inspraakprocedure
Het college legt het beleidskader voor aan de gemeenteraad. De vraag aan de gemeenteraad is om het beleidskader eind juni inspraakrijp te verklaren. Het plan komt daarna 8 weken ter inzage waarbij iedereen de kans krijgt om te reageren. Deze periode is verlengd vanwege de vakantieperiode. Na de inspraakperiode worden alle zienswijzen beoordeeld en van een reactie voorzien. Zo nodig wordt het beleidskader hierop aangepast. Vervolgens stelt de gemeenteraad het stuk definitief vast.

Geen nieuwe zonneparken voordat beleid is vastgesteld
De gemeenteraad heeft aangegeven alle nieuwe aanvragen voor zonneparken te willen toetsen aan het nieuwe beleidskader. Alle lopende aanvragen van zonneparken worden door het college dan ook aangehouden tot na definitieve vaststelling van het nieuwe beleidskader.