JOURE/LEMMER - Eind 2021 is in De Fryske Marren een anderhalf jaar durende pilot van start gegaan. Gemeente De Fryske Marren en samenwerkingspartner Pastiel hebben na een jaar de tussenbalans opgemaakt en zijn zeer tevreden met de resultaten tot nu toe. Door intensieve begeleiding zijn inmiddels 18 statushouders door Pastiel begeleid naar een passende baan. Zij hebben geen bijstandsuitkering meer nodig. Door het succes krijgt het project in 2023 een vervolg.

Wethouder Luciënne Boelsma: "Er zijn veel potentiële arbeidskrachten aanwezig onder de groep statushouders, maar bijvoorbeeld de taalbarrière maakt het voor deze mensen lastig om werk te vinden. Dat is om meerdere redenen niet wenselijk. We zijn trots op het tussenresultaat van deze pilot en gaan hier in de toekomst zeker een vervolg aan geven."

Werkwijze

De gemeente De Fryske Marren heeft samen met Pastiel ruim 40 potentiële kandidaten in kaart gebracht op basis van hun persoonlijke situatie en de arbeidspotentie. Daarna zijn vanuit Pastiel ondersteuners met dezelfde migratieachtergrond aan deze statushouders gekoppeld, zodat de taal- en cultuurbarrière grotendeels werd weggenomen.

De nauwe samenwerking en afstemming tussen de regievoerders en de ondersteuners van de gemeente De Fryske Marren en het team Pastiel in Joure is een van de succesfactoren. Naast de begeleiding richting werk worden empowerment-trainingen gegeven aan vrouwen om hun zelfredzaamheid te vergroten. De vrouwen worden gestimuleerd om waar mogelijk door te stromen naar een opleiding of (vrijwilligers)werk.

Taallessen

Naast de begeleiding naar een passende baan liep ook het reguliere inburgeringsproces door. Aanvullend hierop zijn extra Nederlandse taallessen aangeboden. De combinatie van werken en gelijktijdig de taal leren zorgt voor een snellere integratie en is bovendien in lijn met de nieuwe Wet Inburgering, die vanaf 2022 in werking is getreden.