JOURE - Het college van gemeente De Fryske Marren stelt de gemeenteraad opnieuw voor om een besluit te nemen over de locatie voor het Brûsplak. De voor- en nadelen van de verschillende locaties zijn verder uitgewerkt, zodat de raad vanuit meerdere invalshoeken een afweging kan maken. Het collegebesluit is niet veranderd. Ook na de nadere uitwerking en onderbouwing van de besproken scenario's, blijft De Stuit een aantrekkelijke locatie. Het college streeft naar behandeling van de locatiekeuze voor het Brûsplak in de raadsvergadering van 11 mei. Voorafgaand aan de raadvergadering vindt op 20 april een petear plaats.

Er komt een Brûsplak

Tijdens de raadvergadering van 27 oktober heeft de raad heeft nog geen definitief besluit genomen over de gewenste locatie voor het Brûsplak. Dat er een plek voor de culturele en maatschappelijke verenigingen in Joure moet komen was duidelijk. Op welke locatie, behoefde nog nader onderzoek. Bijna alle partijen dienden daarom samen een voorstel (motie) in om de benodigde 6,5 miljoen voor het Brûsplak alvast te reserveren, maar nog geen besluit te nemen over de locatie.

Nader onderzoek
In de motie Brûsplak heeft de raad gevraagd om een nadere uitwerking en (financiële) onderbouwing van de met de raad besproken mogelijke scenario's, waaronder locatie De Stuit,

De Brede School/Sportief Knooppunt en 't Haske. Ook heeft de raad verzocht om de effecten op de omgeving in beeld te brengen en mee te nemen in de afweging. Uit verschillende gesprekken met direct omwonenden blijkt dat zij zich zorgen maken over een toename van overlast. Dit geldt met name voor de locaties binnen woonwijken (De Stuit en De Brede School/Sportief Knooppunt). Omwonenden ervaren nu al overlast van de bestaande sport- en onderwijsvoorzieningen, met name geluids- en verkeersoverlast, en verwachten dat deze overlast met de komst van een Brûsplak verder zal toenemen.

Om meer keuze in locaties buiten woonwijken te hebben, heeft het college nieuwbouw van de Evenementenhal als mogelijk scenario toegevoegd. Ook is particuliere exploitatie van het Brûsplak in 't Haske onderzocht.

Keuze op basis van beoordelingscriteria
Op basis van de beoordelingscriteria is De Stuit nog steeds een aantrekkelijke locatie. De Stuit heeft veel voordelen, onder andere de centrale ligging, de brede synergiemogelijkheden tussen sport, cultuur, sociaal-maatschappelijk en onderwijs en daarmee een goede bezettingsgraad en exploitatiemogelijkheden.

Mocht een locatie buiten de woonwijk echter de voorkeur hebben, dan is nieuwbouw van de Evenementenhal een goed alternatief. Door een andere bezettingsgraad zijn de jaarlijkse kosten van de Evenementenhal wel hoger, maar biedt deze locatie ook ruimte voor extra activiteiten die de exploitatie kunnen versterken.

Verminderen overlast
Los van de mogelijke komst van een Brûsplak, is het college van mening dat gekeken moet worden naar het verminderen van de overlast die men op dit moment ervaart rond De Stuit. De gesprekken met omwonenden hebben inmiddels al geleid tot een aantal concrete acties. Zo worden met bewoners tegenover De Stuit mogelijke parkeermaatregelen onderzocht. Zijn er gesprekken met de scholen over de verkeersstroom rond de haal- en brengmomenten. En wordt er op overlast door hangjongeren gelet door regelmatig te surveilleren.