JOURE - "Toekomstgericht, toegankelijk en verbindend: het plan voor de uitbreiding van het gemeentehuis in park Heremastate in Joure sluit aan bij de ambities van onze gemeente", zegt wethouder Barbara Gardeniers. De gemeente is er voor onze inwoners en een centraal, toegankelijk gemeentehuis zorgt ervoor dat we een slagvaardige dienstverlener blijven met ruimte voor samenwerken en ontmoeting. Het plan van TWA architecten zorgt voor verbinding met onze inwoners, ondernemers en maatschap-pelijke organisaties. Het ontwerp is vooruitstrevend en duurzaam en is enthousiast ontvangen".


In één gebouw

Sinds de gemeentelijke fusie in 2013 maakt de gemeente – naast het centrale gemeentehuis in het park – gebruik van een extra gebouw voor de huisvesting van de medewerkers, namelijk Woudstate in Joure. Hier werken ca. 110 medewerkers. Dit gebouw brengt huurkosten met zich mee en op de langere termijn is centrale huisvesting van alle medewerkers financieel aantrekkelijker. Bovendien zorgt één locatie voor betere samenwerking en biedt dit inwoners en ondernemers meer duidelijkheid, snelheid en verbinding. De uitbreiding kan budgetneutraal worden gerealiseerd.

Inspelen op nieuwe inzichten

College en raad hebben in 2019 de keuze gemaakt voor centrale huisvesting van de gemeentelijke organisatie, zodat we in 2020 konden starten met de planvorming. Echter door corona kwam dit stil te liggen. Bovendien kwamen er hierdoor nieuwe inzichten voor het werken op locatie. Immers, ook het

thuiswerken biedt goede mogelijkheden en zal onderdeel blijven uitmaken van onze manier van werken. Het aantal benodigde nieuwe vierkante meters kon daardoor naar beneden worden bijgesteld. Op basis van de nieuwe inzichten is het functioneel en ruimtelijk programma van eisen opgesteld en in de zomer van 2022 is de aanbesteding opgestart. Drie architecten hebben een plan ingediend op basis van ons programma van eisen. Het plan van TWA architecten is verrassend en sluit precies aan op onze ambities van samenwerken en duurzaamheid. TWA architecten heeft ook het ontwerp van de werf in Lemmer gemaakt.

Verrijking van het park

Het plan houdt rekening met de historie en de zichtlijnen in het park en de omgeving. De aanbouw sluit qua vorm en materiaalgebruik goed aan op het bestaande gebouw. De uitbreiding wordt bescheiden gesitueerd in het 'oksel' van het huidige gebouw, waarbij rekening is gehouden met de wens van de omwonenden.

Met de autovrije laan en de aanpassing van omgeving en vijver, is het ontwerp bovendien een verrijking van het park. "De bijzondere historische en parkachtige omgeving zijn van grote invloed geweest op het ontwerp; gebouw en park versterken elkaar", zegt architect Doeke van Wieren.
Het gaat om een eerste impressie; de komende tijd werken we het plan verder uit met als doel het 'voorlopig ontwerp' in het voorjaar van 2023 in de raad vast te kunnen stellen.


Circulair bouwen

De aanbouw wordt gerealiseerd volgens de laatste energienormen. Het gebouw wordt gasloos en circulair bouwen is een belangrijk uitgangspunt: zo duurzaam mogelijk bouwen door hergebruik van materialen en/of met materialen die in de toekomst hergebruikt kunnen worden.Ruimte voor ontmoeting

Verrassend zijn bijvoorbeeld het atrium dat zorgt voor daglicht in het midden van het gebouw en daarnaast de nieuwe locatie voor de gastvrije entree voor dienstverlening. Deze wordt gelijkvloers waardoor gemakkelijker toegankelijk. De aanbouw biedt ruimte voor ontmoeting voor inwoners, organisaties en medewerkers, moderne werkplekken, een raadzaal met ontvangstruimte voor pers en publiek, een nieuwe centrale ontvangstbalie en mogelijkheden voor participatie, gesprekken en hybride overleg, zodat ook online aansluiten mogelijk is.


Barbara Gardeniers: "Met deze uitbreiding blijven we een slagvaardige, toekomstgerichte gemeente en spelen we in op de ontwikkelingen rondom dienstverlening en samenwerken met inwoners".

Ontwerp finetunen


Afgelopen week zijn de omwonenden en belangenverenigingen in en rondom het park geïnformeerd over het ontwerp. Met elkaar kijken we de komende tijd naar de inpassing in het park, materiaalgebruik, klimaatadaptieve mogelijkheden en de routing in het park. Daarnaast kijkt de architect met de gebruikers naar het verder inrichten en finetunen van de binnenkant van het gebouw.


Tijdpad

We werken nu toe naar het voorlopig ontwerp. Planning is dat de raad dit in april 2023 kan vaststellen, waarna de aanbesteding wordt voorbereid. Doel is om in november 2023 te kunnen starten met de bouw en in het najaar van 2024 de aanbouw in gebruik te nemen.