JOURE/LEMMER - Uit gesprekken die gevoerd zijn met alle partijen, nadat de VVD-fractie liet weten niet langer mee te doen aan het formatieproces, komt naar voren dat er een groot draagvlak is voor een verkennend vervolg FNP, CDA, PvdA en Groen Links.

Nieuw formatieproces
FNP, PvdA en Groen Links hadden nadat de VVD zich terugtrok uit het formatieproces twee keuzes; of het hele informatieproces opnieuw opstarten óf op basis van het einferslach ynformaasjeproses De Fryske Marren 2022 samen een nieuw formatieproces voor te bereiden. De partijen hebben onder meer op praktische gronden gekozen voor het laatste. Van Beek is gevraagd om als een procesbegeleider te proberen het formatieschip weer vlot te trekken. Deze is hierna begonnen met het voeren van de gesprekken over het vervolg.

Advies
Het advies is aan de vier partijen om eerst gedegen met elkaar te spreken zodat er een gelijk speelveld ontstaat. Daarna volgt er een besluit over het vervolg. FNP, CDA, PvdA en GL hebben inmiddels met de heer Van Beek gesproken en hebben hem gevraagd de volgende opdrachten te aanvaarden: Voer gesprekken met de vier partijen om te verkennen of er een basis is voor een formatieproces.

Na een positieve uitkomst van deze verkenning luidt de vervolgopdracht: Start een proces dat leidt tot de formatie van een coalitie bestaande uit de fracties van FNP, CDA, PvdA en Groen Links op basis van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De heer Van Beek heeft deze opdracht aanvaard.