JOURE/LEMMER - Voor het project Warmtenet Balk heeft de werkgroep een plan van aanpak opgesteld. Het college van gemeente De Fryske Marren is positief over deze plannen en stelt 175.000 euro beschikbaar om de projectkosten voor 2022 te kunnen financieren. "It projekt Warmtenet Balk is grut en útdaagjend. It giet om it ierdgasfrij meitsjen fan sa'n 1900 wenningen en 250 oare gebouwen. It is nijsgjirrich om te sjen hoe't de wurkgroep Warmtenet Balk hjir mei faasje mei dwaande is. Balk is ien fan ús saneamde Startdoarpen en is hjirmei in moai foarbyld foar oare kearnen yn ús gemeente", zegt wethouder Frans Veltman.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak geeft duidelijkheid over de manier waarop de rest van het dorp bij het project wordt betrokken. En ook welke stappen er de komende jaren gezet gaan worden om de plannen verder uit te werken. Begin mei is een haalbaarheidsonderzoek afgerond. Hieruit blijkt dat in een aantal wijken een warmtenet op basis van aquathermie en restwarmte van AVK Plastics financieel voordeel op kan leveren voor de inwoners van Balk. In andere wijken is een individuele oplossing met warmtepompen het meest haalbaar. Maatwerk voor de verschillende deelgebieden is wel nodig, zo zijn de historische gebouwen langs de Luts een uitdaging.

Begroting en voorwaarden

Het project Warmtenet Balk kan niet uitgevoerd worden zonder subsidie. Het project heeft een begroting van bijna 1,7 miljoen tot en met 2025. Deze financiering is nodig voor bijvoorbeeld het doorlopen van een breed participatieproces met het dorp, het ontwikkelen van communicatiemiddelen en het uitwerken van een technisch ontwerp van een warmtenet.

Voor het verstrekken van de subsidie maakt de Energiecoöperatie Gaasterland inzichtelijk welke doelen en resultaten worden nagestreefd, voor welke werkzaamheden de subsidie wordt aangevraagd en welke financiële bijdrage hiervoor van de gemeente wordt gevraagd.

Deelnemers van de werkgroep Warmtenet Balk zijn: Energiecoöperatie Gaasterland, Woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit, Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke en gemeente De Fryske Marren. Met al deze partijen is op 16 november 2021 een intentieverklaring getekend, waarin is afgesproken dat iedere partij zich actief inzet voor de realisatie van het project.