JOURE/LEMMER - Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Vanaf die datum wordt de gemeente weer verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Het doel van deze wet is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst door middel van betaald werk. Met het beleidsplan 'Welkom in de Fryske Marren 2022-2025' geeft de gemeente inhoud aan deze nieuwe taak. Centraal in de nieuwe aanpak staan de directe begeleiding door vaste regiehouders en ondersteuners in de eigen taal en het ontwikkelen van een persoonlijk inburgerings- en participatie plan.


Wethâlder Luciënne Boelsma: "Gemeente De Fryske Marren fynt in ynklusive maatskippij tige wichtich. In maatskippij mei fitale mienskippen, wêr't ynwenners nei inoar omsjogge en wêr't eltsenien derta docht. Statushâlders binne wolkom yn ús gemeente en wy sette ús der foar yn dat se meidwaan kinne yn ús maatskippij en dat se derby hearre."


Wet inburgerging
Op 1 januari aanstaande treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Vanaf die datum wordt de gemeente weer verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Het doel van de wet is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst door middel van betaald werk. Gemeenten krijgen in het nieuwe inburgeringsstelsel de regie over de uitvoering van de inburgering. Zij worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering en kunnen daarmee voor hen het verschil gaan maken.

'Welkom in de Fryske Marren'
De Fryske Marren is al vanaf 2019 actief aan de slag met de inburgering van statushouders door deelname aan de landelijke pilot Brede intake en Persoonlijk plan inburgering en Participatie (PIP). Hierdoor is veel ervaring opgedaan om met succes invulling te geven aan de uitvoering van deze nieuwe wettelijke taak.

De gemeente werkt met drie regievoerders en drie ondersteuners (twee Arabisch sprekend en één Tigrinya sprekend). Zij worden ingeschakeld bij de gesprekken met statushouders en het opstellen van een persoonlijk inburgerings- en participatieplan (PIP). Daarnaast zijn ze ook aanwezig bij gesprekken met inkomsensconsulenten, medewerkers schulddienstverlening en leerplicht. Door uitgebreide gesprekken in de eigen taal en een vaste regievoerder, ontstaat een goed beeld van de statushouder en zijn gezin en kan een passend plan worden gemaakt.

Overige nieuwe taken
Een andere nieuwe taak van de gemeente is het financieel ontzorgen van de statushouder gedurende het eerste half jaar na vestiging in de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente de vaste lasten voor de statushouder inhoudt en doorbetaalt. In dit eerste half jaar wordt de statushouder wegwijs gemaakt in het zelf beheren van zijn financiën.

Verder zijn er drie verschillende leerroutes ontwikkeld voor statushouders (Onderwijsroute, B1 route en Zelfredzaamheidsroute). Naast het leren van de Nederlandse taal maakt 'meedoen in de samenleving' deel uit van twee van de leerroutes. Gemeente De Fryske Marren werkt daarin samen met de gemeenten Súdwest Fryslân, De Waadhoeke en Harlingen en het werkleerbedrijf Empatec.

Extra middelen
De gemeenteraad heeft in november besloten om voor de uitvoering van de Wet Inburgering extra middelen beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij om € 113.000 in 2022 en € 100.000 in de daarop volgende jaren. Dankzij deze extra middelen kan de succesvolle werkwijze van vaste regievoerders die samenwerken met ondersteuners in de eigen taal worden voortgezet. Ook kan de nieuwe taak financieel ontzorgen op een passende wijze worden ingevuld.

Daarnaast heeft de raad via een amendement voor 2022 een incidenteel budget van € 147.000 beschikbaar gesteld. Dankzij deze middelen kunnen de ambities van De Fryske Marren op het gebied van inburgering optimaal worden uitgevoerd.

Vervolg
Volgens planning wordt het beleidsplan op 6 december besproken in het petear van de gemeenteraad. De besluitvorming vindt vervolgens plaats in de raadsvergadering van 15 december.