JOURE - Sinds 2015 is er onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) beschikbaar in iedere gemeente. OCO draait om hulp bij het vinden van hulp, het krijgen van antwoorden of het regelen van oplossingen. In de praktijk betekent het een belangrijke steun in de rug voor (vaak kwetsbare) inwoners die rondlopen met vragen of problemen en hier zelf niet uitkomen. OCO is er voor iedereen, gratis en onafhankelijk. En toch blijkt dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. In 2020 ontvingen gemeenten De Fryske Marren en Opsterland van het Ministerie van VWS daarom de titel Koplopergemeente OCO, met als doel een doorontwikkeling op dit gebied. Er is in deze gemeenten inmiddels onderzoek gedaan én een verbeterplan uitgevoerd passend bij de lokale ontwikkelingen.

Er is wel behoefte, maar te weinig bekendheid rondom OCO

Inwoners die rondlopen met vragen weten vaak niet goed waar zij terecht kunnen. Een OCO denkt belangeloos met hen mee, voor zolang als nodig. Uit het onderzoek bleek de bekendheid van OCO in beide gemeenten gering, terwijl er onder inwoners wel behoefte is. Vooral wanneer een eigen netwerk ontbreekt of overbelast raakt.

Gemeenten hebben hun dienstverlening verbeterd

Verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn opgepakt. Zo zijn diverse medewerkers van de gemeente geschoold, processen in het sociaal domein aangescherpt en is de communicatie over OCO richting inwoners verhelderd. Het doel: inwoners met een hulpvraag beter en vaker attenderen op OCO. Daarnaast voldoen de gemeenten voor wat betreft de presentatie van OCO nu aan de in het onderzoek gepeilde behoeften. Inwoners gaven te kennen hun keuze voor een OCO bij voorkeur te baseren op een persoonlijke profiel, in plaats van een organisatie. Het nieuw ontwikkelde online platform ‘ocodenktmee.nl’ voorziet hierin.

Bredere bekendheid is nodig

Inwoners met een hulpvraag volgen verschillende routes in hun zoektocht naar een oplossing. Professionals die actief zijn in een sociaal maatschappelijke functie kunnen een belangrijke rol spelen in het attenderen van inwoners op het bestaan van OCO. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, als ook de bibliotheek en het consultatiebureau. Onder hen is óók meer bekendheid rondom OCO nodig. Daarom ontvingen bijna 100 relevante partijen in De Fryske Marren en Opsterland afgelopen week per post een informatiepakket met tastbaar promotiemateriaal dat hen hierop wijst en bij helpt.