LEMMER - In de raadsvergadering van woensdagavond 13 november zijn de programmabegroting 2020 en het meerjarenperspectief door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betekent dat de geplande investeringen in onze voorzieningen, sociaal domein, digitalisering, onderwijshuisvesting, invoering Omgevingswet, duurzaamheid, herinrichtingen en klimaatadaptatie in 2020 door kunnen gaan.

Wethouder Jos Boerland: “Doordat we op tijd hebben ingespeeld op de hogere kosten in de zorg, zijn onze financiën op orde en houden we ruimte om te investeren. We blijven de risico’s monitoren om de financiën in balans te houden. Dat betekent ook voor de komende tijd prioriteiten stellen en keuzes maken”.

In één oogopslag

In de digitale versie van de begroting 2020 vindt u een helder overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ook staan hierin de belastingverordeningen, zoals die voor 2020 zijn vastgesteld. Met deze digitale versie van de begroting maken we de financiën van de gemeente voor inwoners beter inzichtelijk en leesbaar. U kunt per programma - denk aan ruimte, economie, leefbaarheid en onderwijs - zien waar het geld aan wordt besteed. Ook ziet u in één oogopslag hoe de inkomsten van de gemeente zijn opgebouwd, denk aan de rijksbijdrage, grondverkoop en heffingen.

Duurzame voorzieningen voor inwoners

De nadruk in onze investeringen vanaf 2020 ligt op het op peil houden van zorg en voorzieningen. Er is geld beschikbaar voor het sociaal domein, onderwijshuisvesting, herinrichtingsprojecten, de invoering van de Omgevingswet, digitalisering en duurzaamheid. We investeren in een Omgevingsvisie met kaders voor onze leefomgeving en participatie, die ook digitaal is in te zien. Daarnaast is er ruimte voor de ontwikkeling van een aantal herinrichtingen in dorpen.

Signaal richting Rijk: meer geld nodig voor jeugdzorg en Wmo

De meeste Nederlandse gemeenten hebben te maken met hoge kosten in het sociaal domein en een lagere groei vanuit het gemeentefonds. Dit geldt ook voor onze gemeente. Dit ondanks het feit dat wij in 2019 met verschillende maatregelen tijdig hebben ingespeeld op de hogere kosten in vooral de jeugdzorg. Hierdoor kon de zorg in onze gemeente op peil blijven. Nog steeds geven we op dit punt meer geld uit dan dat we tot nu toe van het Rijk ontvangen. Met name hebben wij meer geld nodig voor de (jeugd)zorg, willen we als gemeente ook in de toekomst financieel in balans blijven. Ook de invoering van een vast abonnementstarief vanuit de Wmo, door het Rijk, zorgt bij onze gemeente voor een hogere kostenpost.

Investeren in lokale democratie en dienstverlening

We blijven inwoners actief betrekken bij gemeentelijke thema’s. En waarderen we eigen initiatieven van dorpen en inwoners. Onze gemeente kan hierin adviseren en ondersteunen. We handhaven onze servicepunten in Balk en Lemmer en blijven inzetten op verdergaande digitalisering van onze dienstverlening. Zo hebben we inmiddels ruim vijftig gemeentelijke producten gedigitaliseerd.

Inzetten op duurzaamheid en klimaataanpassing

Een belangrijk speerpunt is duurzaamheid. Dit zien we terug in de keuzes van materialen bij onderwijshuisvesting, maar ook in de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen. Onze gemeente werkt hier actief aan mee. Het gebruik van blauwe diesel voor ons wagenpark is hier een mooi voorbeeld van. Die actieve rol geldt ook voor onze verantwoordelijkheid in klimaataanpassing. Zo realiseren we bij de (her)inrichting van wijken en kernen al een beter afwateringssysteem. Daarnaast stimuleren we biodiversiteit en zetten we actief in op het terugdringen van afvalstromen en hergebruik van grondstoffen. Verder nemen we actief deel in het proces van de veenweide- en funderingsproblematiek, samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Ontwikkeling belasting, leges en tarieven

Een financieel gezonde gemeente is en blijft het uitgangspunt. In lijn met het coalitieakkoord baseren we de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) op de inflatie- en loonontwikkeling. De raad heeft hiermee ingestemd. Door stijgende kosten bij het afvoeren van huishoudelijk afval en rioolwater verhoogt onze gemeente in 2020 de afvalstoffen- en de rioolheffing. Het wegbrengen van regulier huishoudelijk afval naar de milieuterreinen is vanaf 2020 gratis.

Te downloaden: